27 januari 2016

Algemene huurvoorwaarden

1. Erkenning door het Commissariat Général au Tourisme

De eigenaar verklaart dat het vertuurde goed voldoet aan de bepalingen van het Besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 12.07.1982, uitgevoerd bij Decreet van 16.06.1991 houdende landelijke gîtes, gîtes op de boerderij, gastenkamer en gemeubileerde woningen.

2. Gebruik van onderhavig huurcontract

Onderhavig contract is voorbehouden voor het verhuur van goederen waarvan de eigenaars lid zijn van de vzw “Gîtes de Wallonie”.

3. Gebruik van de gehuurde goederen

De huurder gebruikt de gehuurde goederen conform hun bestemming en als goede huisvader Indien het aantal bewoners per woning hoger is dan de onthaalcapaciteit die in onderhavig contract staat, heeft & eigenaar bet recht die bijkomende personen zonder voorafgaandelijk akkoord te weigeren of om een tijdelijke prijsverhoging te vragen.
Elke inbreuk op deze clausule kan aanleiding geven tot de onmiddellijke opzegging van onderhavig contract, in het nadeel van de huurder, waarbij het huurbedrag eigendom blijft van de eigenaar.

4. Huisdieren

Toegelaten huisdieren worden op cc voorzijde van onderhavig contract vermeld

5. Waarborg

Voor de aankomst of op de dag van aankomst kan de eigenaar naast het huurgeld ook een waarborg vragen waarvan hij bet bedrag vrij bepaalt. Het wordt op de voorzijde van het contract vermeld. De waarborg wordt contant betaald.

6. Modaliteiten voor de afsluiting van onderhavig contract

De eigenaar stuurt twee exemplaren van het contract, ingevuld en ondertekend naar de huurder die binnen een termijn van maximum 10 dagen na ontvangst een ingevuld er ondertekend exemplaar naar de eigenaar terugstuurt. De huurder betaalt het voorschot binnen diezelfde termijn. Het saldo is opeisbaar 30 dagen voor de datum van het verblijf met uitzondering van last minute reservaties, waarbij het totaal bedrag bij aankomst wordt betaald.
Ook de waarborg moet worden betaald volgens de voorwaarden van paragraaf 2 van onderhavig huurcontract.
Indien de eigenaar zijn exemplaar van het contract of bet contract of het voorschot niet ontvangt binnen de afgesproken tijd, kan deze binnen de 8 dagen volgend op de datum van laattijdige betaling van bet voorschot of terugzending van het ondertekend contract door de huurder, bij gewone brief afzien van de verhuring.
De huurder kan bet contract zonder vergoeding opzeggen indien het niet volledig werd ingevuld door de eigenaar en dit, tot op het ogenblik waarop hij het verhuurde goed in bezit neemt.

7. Boedelbeschrijving

Aan het begin en op het einde van let verblijf wordt een boedelbeschrijving van het gehuurde goed opgesteld. Deze boedelbeschrijving vermeldt de staat van het gehuurde goed en zijn uitrusting en wordt ondertekend door beide partijen. Het gehuurde goed moet overeenstemmen met de beschrijving in de jaarlijkse gids van de “Gites de Wallonie” en/of de inventaris. De huurder moet het goed in dezelfde staat teruggeven als deze waarin hij het kreeg.
Hij is verantwoordelijk voor eventueel verlies of schade. Elk verschil of elke anomalie moet worden gemeld aan de eigenaar of zijn vertegenwoordiger en dit ten laatste om 10u van de dag van intrede.

8. Annulering – vroegtijdig vertrek

Elke annulering moet via aangetekend schrijven, faxbericht of taxipost gebeuren. De huurder kan zich, mits akkoord van de eigenaar, laten vervangen door een andere persoon die de contractvoorwaarde aanvaardt. In dat geval wordt bet voorschot verondersteld te zijn betaald door de vervangen huurder. De huurder kan zijn huur afstaan aan elke persoon die door de eigenaar aanvaardt wordt inclusief tijdens de duur van bet contract, waarbij hij persoonlijk aansprakelijk blijft voor zijn verplichtingen ten opzichte van de eigenaar. In de andere gevallen blijft het voorschot van 25% eigendom van de eigenaar als schadevergoeding. Deze vergoeding stijgt tot

  • 50% van de huurprijs bij annulering 28 tot 14 dagen vóór de begindatum van bet verblijf.
  • 75% van de huurprijs bij annulering 14 tot 8 dagen vóór de begindatum van bet verblijf.
  • 100% van de huurprijs bij annulering 7 dagen vóór de begindatum van het verblijf, inclusief eerste dag van het verblijf of indien de huurder niet opdaagt.

Indien de eigenaar annuleert, moet hij het betaald voorschot terugbetalen, samen met een vergoeding van:

  • 50% van de huurprijs bij annulering 28 tot 14 dagen vóór de begindatum van bet verblijf.
  • 75% van de huurprijs bij annulering 14 tot 8 dagen vóór de begindatum van het verblijf.
  • 90% van de huurprijs bij annulering 7 dagen vóór de begindatum van bet verblijf, inclusief eerste dag van het verblijf.

De vergoeding geldt niet in geval val overmacht.

Indien de huurder niet opduikt binnen de 24 uur volgend op de dag van aankomst, vermeld in het contract:

  • wordt het contract nietig,
  • blijft bet voorschot eigendom van de eigenaar die het recht heeft het saldo op te eisen,
  • kan de eigenaar over zijn goed beschikken.

Het vroegtijdig vertrek van de huurder, ongeacht de reden, geeft geen aanleiding tot de – zelfs gedeeltelijke – terugbetaling van de verblijfsprijs.

9. Verantwoordelijkheid – verzekeringen

De huurder betrekt de ruimte als goede huisvader. Hij is verantwoordelijk voor het gehuurde goed, de uitrusting en het terrein dat tot zijn beschikking wordt gesteld. Hij vergoedt de eigenaar voor alle kosten ten gevolge van zijn nalatigheid en verbindt zich ertoe eventuele beschadigingen te melden.
Met het huren van de gîte verbindt de huurder zich ertoe bet te vertalen in de staat waarin hij het ontving.

10. Lasten

De lasten worden betaald op het einde van het verblijf.

11. Respect van de buurt en het milieu

De huurder verbindt zich ertoe de bewoners en de omgeving in het algemeen te respecteren: fauna, flora, diverse uitrusting, enz.

12. Geschillen

Bij geschil tussen de partijen, leggen ze bun bezwaren voor aan het secretariaat van Gîtes de Wallonie dat een minnelijke schikking zoekt. Bij gebrek daaraan, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement waar het gebouw zich bevindt, bevoegd.